İçeriğe geç

3. Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi
12-14 Eylül 2018

İlki 2014 yılında düzenlenen konferansın üçüncüsü 12-14 Eylül 2018 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilmiştir.


UTAK 2018 Kapsam

UTAK2018 kapsamında ‘Tasarım ve Umut’ konusuna yönelik güncel bakış açılarını temel alan altı alanda temalı oturumlar belirledik. Aşağıda alanlarında özelleşmiş araştırmacılar tarafından organize edilen temalı oturumlara ilişkin özetler bulunmaktadır. Bu temaların kısıtlayıcı değil, ele alınabilecek başka konular için de ilham verici olmasını hedefledik.

 • Yeni Kolektif Yaratıcılık Toplumsala Dönüş mü? Türkiye’den Alternatif Pratikler
 • Tasarımda İşbirliği
 • Olumluyu Tasarlamak: Yaşam Kalitesini Yükselten Kullanıcı Deneyimleri
 • Tasarım ve Anlatı
 • Tasarımda Kariyer
 • Çocuklar ile Çocuklar için Tasarım: Hayalleri Anlamak ve Tasarımla Anlatmak

Temalı Oturumlar

Tema 1: Yeni Kolektif Yaratıcılık Toplumsala Dönüş mü?
Türkiye’den Alternatif Pratikler
Oturum Başkanları
Harun Kaygan, Dr. Öğr. Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Fatma Korkut, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Can Altay, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Selin Gürdere Akdur, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Tema 2: Dönüşen Dünyada Tasarım Eğitimi ve Pratiğinin Geleceği
Işıl Oygür İlhan, Özyeğin Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Pınar Kaygan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Tasarım gitgide artan sayıda katılımcının yer aldığı, katılımcılar arasındaki işbirliğinin en verimli şekilde yapılandırılmaya çalışıldığı bir uygulama alanı haline gelmiştir (Bowen vd., 2016; Bucciarelli, 2002; Pisano ve Verganti, 2008). Bu uygulamalarda proje konusundan iş birliğinin ortaklarına (organizasyon içi, firmalar arası, disiplinler arası, üniversite ve sanayi arası, kullanıcı ve tasarımcı arası, vb.), iş birliğinin ortaya çıkış nedenlerinden gerekliliklerine, süreçte kullanılan yöntemlerden araçlara kadar birçok faktör tasarım sürecini ve dolayısıyla tasarımcıyı şekillendirmektedir. İş birliği sırasında yaşanan bilgi alışverişinin yenilikçi tasarım çözümleri geliştirilmesini tetiklediği; bu sebeple toplumsal fayda için önem taşıdığı düşünülmektedir. Bu çok katmanlı ve çok değişkenli düzene dair tasarım ve iş birliği ara kesitinde yürütülen çalışmalar hem kendisinden sonra gelen uygulamalara örnek niteliği taşımakta hem de tasarımın birlik ve birliktelik üzerinden tanımlanarak disiplin olarak gelişmesi için umut vadetmektedir.

Bu gelişmelerden hareketle bu tema altında tasarımda işbirliğini ele alan çalışmaları davet ediyoruz. Bildirilerin cevap arayabileceği sorular arasında şunlar yer almaktadır:

 • Günümüz tasarım dünyasında ve Türkiye’sinde birlikte tasarım nasıl tanımlanmaktadır? Birlikte tasarım süreçlerinin yapısı ve süreçlerdeki çeşitlilik nasıl tariflenebilir?
 • Tasarımcının süreçteki rolü ve sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlik bu gelişmelerden nasıl etkilenmektedir?
 • Tasarımda işbirliği modelleri arasında öne çıkanlar ve bu modellerin güçlü ve zayıf yanları nelerdir?
 • Tasarım, iş birlikleri yaşanmakta olan sosyal, toplumsal ve ekonomik dönüşümlerden nasıl etkilenir ve bunlara dair neleri mümkün kılar?
 • Birlikte tasarım teknoloji ve inovasyonla nasıl ilişkilenmektedir?
 • Birlikte tasarımda yaygın olan bilgi alışveriş modelleri nelerdir?

Tema 3: Olumluyu Tasarlamak: Yaşam Kalitesini Yükselten Kullanıcı Deneyimleri
Oturum Başkanları
Aykut Coşkun, Koç Üniversitesi, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü
Aslı Günay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Armağan Karahanoğlu, Twente Üniversitesi, Tasarım, Üretim ve Yönetim Bölümü
Gülşen Töre Yargın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
(alfabetik sıra ile)

Tasarımın esas amacı, geliştirilen ürün ve sistemlerle, özel seviyede kullanıcıların bu ürün ve sistemlerle etkileşimlerinde deneyimlerini en olumlu hale getirmek ve genel bağlamda kullanıcıların yaşam kalitelerini yükseltmektir. Özellikle umut duymaya fazlasıyla ihtiyaç duyduğumuz günümüzde tasarımın bu amacı—tasarımla olumlamak ve kişiler ile toplumların refah seviyelerini yükseltmek—daha çok önem taşımaktadır. Olumlu deneyimlerin tasarımın bir yan etkisi olarak değil, en başında bireylerin ve toplumun yaşam kalitesini sağlamayı ve yükseltmeyi hedef alarak ortaya çıkması amaçlanmalıdır (Desmet ve Pohlmeyer, 2013). Bunun için tasarım sürecindeki tüm aşamalar özenli ve amaçlı bir şekilde ele alınmalıdır. Bu sayede deneyimler, sadece problemlere çözüm getirmek yerine, olasılıkları da kapsayarak deneyimi en olumlu hale getirebilecektir (Desmet ve Hassenzahl, 2012).

Bu çağrının amacı, tasarımın olumlu deneyimlerin yaratım sürecinde nasıl bir rol alacağını tartışmaya açmaktır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki kapsam ve olası konulara ilişkin çalışmaları davet ediyoruz.

 • Deneyimi araştırmak: Yaygın ve yeni yöntemler ile deneyimi nasıl araştırabiliriz?
 • Deneyimi anlamlandırmak: Bulguları tasarımcılar için nasıl anlamlı hale getirebiliriz?
 • Deneyim için tasarlamak: Bu anlamları ve iç görüleri tasarıma nasıl yansıtabiliriz?

Bildirilerin ele alabileceği konular arasında şunlar yer almaktadır:

 • Olumlu deneyim için tasarım (Design for positive experience)
 • İyi oluş için tasarım (Design for well-being)
 • Mutluluk için tasarım (Design for happiness)
 • Sağlık ürünleri ve hizmetleri için tasarım (Design for healthcare)
 • Özel ihtiyaçlar için tasarım (Design for special needs)
 • Olasılık güdümlü/odaklı tasarım (Possibility driven design)
 • Anlamlı teknolojiler (Meaningful technologies)
 • Davranış değişikliği için tasarım (Design for behaviour change)
 • Uzun süreli kullanıcı deneyimi (Longitudinal/Long-term user experience)
 • Sürükleyici kullanıcı deneyimi (Engaging user experience)
Tema 4: Tasarım ve Anlatı
Oturum Başkanları
Hümanur Bağlı, İstanbul  Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Yekta Bakırlıoğlu, Limerick Universitesi, Tasarım Okulu
Aykut Coşkun, Koç Üniversitesi, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü
Dalsu Özgen Koçyıldırım, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
(alfabetik sıra ile)

Anlatı (narrative) herhangi bir iletişim veya açıklamadan farklı olarak, bilginin ilişkilendirilmiş olaylar dizgisi şeklinde aktarılmasını ima etmenin yanı sıra anlambilimsel ya da göstergebilimsel stratejilerin de hepsini kucaklar (Abbott, 2008). Anlatı, Roland Barthes’ın (1966) da belirttiği üzere, sözlü ve yazılı dilden, statik veya hareketli resimlere ve her tür vücut hareketine kadar, bütün iletişim ve ifade biçimlerini içerir.

Modern sinirbilimciler, anlatının “yaşam deneyimini düzenlemeye yarayan temel yöntem” olduğunu, hatıraların saklanmasından, bireysel tercih ve duyguların oluşmasına ve geleceğe yönelik plan yapmaya kadar pek çok zihinsel eylemin temelinde olduğunu söylemektedirler (Young ve Saver, 2001; Castro, 2006). Deneyimleri şekillendiren ve aktaran anlatılar, bireysel ve toplumsal algıyı etkileyebilmekte ve dolayısıyla, umudun yaratılmasında ve yaşatılmasında da önemli rol oynayabilmektedir.

Anlatı, iletişim ve anlam oluşturmadaki önemi nedeniyle, kullanıcı araştırmaları, katılımcı tasarım ve kullanıcı deneyimi alanlarında başlıca tasarım yöntemlerinin temelindendir. Anlatılar, kullanıcı hikayelerinin toplanmasından, kullanım senaryolarının bugün ve gelecek için hayal edilmesine, sunum paftalarının görsel kompozisyonundan, tasarımcının yaptığı sözel sunuma ve hatta satış amaçlı çekilen reklam filmine, ürünlere tasarımcıları tarafından anlam yüklenmesinden, kullanıcının bir ürün veya nesne aracılığı ile belli bir deneyim yaşamasına kadar, tasarımı desteklerler (Parkinson ve Bohemia, 2012).

Bu bağlamda, aşağıda listelenen konu başlıkları altında, tasarımda anlatıyı, yani nedensellik ilkesiyle örülmüş söylem veya olaylar zincirini inceleyen çalışmaları davet ediyoruz.

 • Kullanım senaryoları, etnografik anlatılar, müşteri yolculuğu
 • Tasarımda kurgu, gelecek senaryoları, tasarım keşifleri
 • Tasarımda fikir geliştirme, tasarım doğrulaması
 • Tasarım iletişimi, tasarım görselleştirmesi
 • Tasarım ürün ve nesnelerinin ideolojik ve kültürel anlatılarının incelenmesi
Tema 5: Tasarımda Kariyer
Oturum Başkanları
Gülay Hasdoğan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Mehtap Öztürk Şengül, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Sertaç Ersayın, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Başkanı

Kariyer, tasarımcı adaylarının umut odağıdır. Üretim ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, üretim ilişkilerinin ve araçlarının değişmesi ve ürün dağıtım ve satış kanallarının çeşitlenmesi gibi faktörler, endüstriyel tasarım pratiğinde yeni iş modellerinin, işbirliği türlerinin ve örgütlenme biçimlerinin doğmasını sağlarken kariyer modellerini de çeşitlendirdi.

Üretimin klasik kurgusundaki değişim, merkezi ve tüm fonksiyonları kendi içinde çözen sistemleri ikincilleştirirken;

 • dış kaynak kullanımına olanak veren (outsourcing)
 • küçük ve yerel üretimi birbirine bağlayan, yatay ve denkler arası ağların (peer-to-peer network) yaygınlaştığı ve
 • mikrogirişimciliğin öne çıktığı yeni bir yapılanma belirginlik kazanıyor (Bianchini ve Maffei, 2012).

Bağımsız kapitalizmin (indie capitalism) (Nussbaum, 2011) yapı taşlarını oluşturan bu gelişmeler genç tasarımcılar için yeni kariyer olanakları sunarken ;

 • açık tasarım (open design)
 • kuluçka merkezleri (incubation centers)
 • fabrikasyon laboratuvarları (fablabs)
 • genç yenilikçi şirketler (start-ups) ve
 • kitlesel fonlama (crowdfunding) gibi uygulamaları öne çıkarıyor.

Bu değişim, tasarımcıya kendi ürününü üretebilme olanaklarını sağlarken, girişimci tasarımcı (designer entrepreneur) (Margolin,2002), yapıcı tasarımcı (designer maker) kavramlarını da yarattı.

Yukarıda değinilen uygulamaların, ülkemizdeki tasarım pratiğine yansımalarını izlemek mümkün. Endüstriyel tasarım lisans programlarının ve bu programlardan mezun tasarımcıların sayısı her yıl hızla artarken genç tasarımcıların klasik kariyer hedefleri dikkate değer biçimde değişmekte.

Bu oturumun amacı görece yeni ve mesleki hakları yeterince yapılandırılmamış endüstriyel tasarım pratiğinin bahsi geçen yeni gelişmeler çerçevesinde ne yöne evrildiğini, ne gibi fırsat ve tehditlerle karşı karşıya olduğunu ve bu dönüşümden tasarım eğitiminin ve mesleki örgütlenmenin ne şekilde etkileneceğini tartışmaktır. Bu kapsamda, yukarıda listelenen konulara ilişkin çalışmalar davet edilmektedir.

Tema 6: Çocuklar ile Çocuklar için Tasarım: Hayalleri Anlamak ve Tasarımla Anlatmak
Oturum Başkanları
Sedef Süner, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Gökçe Elif Baykal, Koç Üniversitesi, Tasarım, Teknoloji ve Toplum Programı

Teknoloji ve gündelik hayat pratiklerinin iç içe geçtiği günümüzde, “çocuklar için çocuklarla birlikte tasarım” yaklaşımı giderek önem kazanmaktadır. Teknoloji tasarımı alanında çocukların sadece birer kullanıcı değil, tasarım ve araştırma sürecinde söz sahibi olması gerektiğine ilişkin görüşler öne çıkmaktadır. Bu nedenle, çocuklara yönelik tasarım çözümleri geliştirirken, çocukların bu sürece dâhil edilmesine yönelik yöntemler başlı başına bir araştırma alanı haline gelmiştir (Read vd., 2014). Bu alanda yürütülen çalışmalarda, tasarım sürecinin merkezinde çocukların katılımının derecesi, yöntemi ve araçlarına dair tartışmalar ön plana çıkmıştır (Fails vd., 2013).

Diğer taraftan öne sürülen bir görüş ise; çocukların katılımının derecesine ve yöntemine odaklanmak, katılımcı tasarım yaklaşımının birincil vaadi olan, kullanıcıların öz değerlerini tasarım çözümleriyle bütünleştirme amacını gölgede bıraktığına dikkat çekmektedir (Iversen vd., 2010). Bir başka deyişle, genç kullanıcıların hayallerini, düşünme biçimlerini ve değerlerini anlamak ve bunları tasarım yoluyla tercüme edebilmek, en az tasarım modeli ya da sonuç ürünü geliştirmek kadar önemlidir. Çocukları ve çocuk olma halini anlamaya yönelik ilk adım, onlara dair yetişkin kurgularımızı ve araştıran/araştırılan arasındaki yaş ve konum hiyerarşisinin getirdiği güç eşitsizliğini masaya yatırmaya başlamaktan geçmektedir (Lahman, 2008). Böylece, çocukların düşünme pratiklerini ve deneyim çeşitliliğini keşfetmek ve tanımak da mümkün olabilecektir.

Bu bağlamda, hep birlikte genç kullanıcıların değerlerini, hayallerini ve beklentilerini anlama ve tasarım yoluyla anlatmaya ilişkin yolları düşünmeyi, tartışmayı ve geliştirmeyi umuyoruz ve aşağıdaki olası başlıklara yönelik bildiri katkılarınızı bekliyoruz:

 • Yetişkinlerin tasarladığı bir dünyada çocuk olmak
 • Çocukların hayal ettiği bir dünyada tasarımcı olmak
 • Tasarım yöntemlerini çocukların hayal ve düşüncelerini tercüme etmek için bir araç olarak kullanmak
 • Çocukları gözeten kapsayıcı tasarım (inclusive design) pratikleri
 • Genç kullanıcılarda çeşitliliği anlamak ve çeşitlilik için tasarım (design for diversity) pratikleri
 • Çocuklarla tasarım araştırmasında etik konular ve tasarımcının/tasarım araştırmacısının sorumlulukları

.


Çalıştaylar

UTAK2018 kapsamında 7 farklı çalıştay düzenlenmiştir.

 • Tasarım kurgusu kullanarak kullanım bilgisi toplama ve tasarım öngörüleri oluşturma
 • İşin tasarımı: “Hayalimdeki meslek”
 • Modelleme kartları ve taslak model kullanarak form geliştirme
 • Gölge tasarım atölyesi
 • Çocuklar için empatik tasarım
 • Buluntu veri: Tasarım araştırmasında fikir geliştiriciler olarak çevrimiçi videolar
 • IoT odaklı inovasyon ve tasarım çalıştayı

Kurullar

UTAK 2018 Düzenleme Kurulu

 • Gülay Hasdoğan
 • Gülşen Töre Yargın (Yürütücü)
 • Alper Karadoğaner
 • Dilruba Oğur

UTAK 2018 Bilimsel Kurulu

 • Yasemin Eren Afacan (Bilkent Üni., İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Böl.)
 • Evren Akar (ODTÜ Teknokent, UTR Lab)
 • Dilek Akbulut (Gazi Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Fazıl Akın (Pamukkale Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Müge Akkar Ercan (Orta Doğu Teknik Üni., Şehir ve Bölge Planlama Böl.)
 • Cem Alppay (İstanbul Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • N. Ece Arıburun Kırca (İstanbul Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Semra Aydınlı (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Mimarlık Böl.)
 • Arsev Umur Aydınoğlu (Orta Doğu Teknik Üni.,Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları)
 • Hümanur Bağlı (İstanbul Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Yekta Bakırlıoğlu (Limerick Üni., Tasarım Okulu)
 • Osman Balaban (Orta Doğu Teknik Üni., Şehir ve Bölge Planlama Böl.)
 • Naz A. G. Z. Börekçi (Orta Doğu Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Selen Çatalyürekli ((İstanbul Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • İpek Azime Çelik Rappas (Koç Üni., Medya ve Görsel Sanatlar Böl.)
 • Selami Çifter (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni., Endüstri Ürünleri Tas. Böl.)
 • Aykut Coşkun (Koç Üni., Medya ve Görsel Sanatlar Böl.)
 • Ayşe Elif Coşkun Orlandi (Kadir Has Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Renk Dimli Oraklıbel (Bahçeşehir Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Çağla Doğan (Orta Doğu Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Ömer Durmaz (Dokuz Eylül Üniversitesi, Grafik Tasarımı Böl.)
 • Bahar Emgin Şavk (Yaşar Üni., Görsel İletişim Tasarımı Böl.)
 • Ayhan Enşici (Kadir Has Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Özlem Er (İstanbul Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Çiğdem Erbuğ (Orta Doğu Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • İdil Gaziulusoy (Aalto Üni., Tasarım ve Sanat Böl.)
 • Melehat Nil Güları (Robert Gordon Üni., Mimarlık ve Yapılı Çevre Böl.)
 • Pelin Gültekin (Eindhoven Teknik Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Böl.)
 • Aslı Günay (Orta Doğu Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Avşar Gürpınar (İstanbul Bilgi Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Gülay Hasdoğan (Orta Doğu Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Deniz Hasırcı (İzmir Ekonomi Üni., İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Böl.)
 • Mehmet Lütfi Hidayetoğlu (Selçuk Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Simge Hough (İstanbul Bilgi Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Ali O. İlhan (Özyeğin Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Figen Işık (Orta Doğu Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Berrak Karaca Şalgamcıoğlu (Medipol Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Armağan Karahanoğlu (Twente Üni., Tasarım, Üretim ve İşletme Böl.)
 • Zeynep Karapars (Özyeğin Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Çiğdem Kaya Pazarbaşı (İstanbul Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Harun Kaygan (Orta Doğu Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Pınar Kaygan (Orta Doğu Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Orçun Kepez (Kadir Has Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Elif Kocabıyık Savaşta (İzmir Ekonomi Üni., Endüstriyel Tasarımı Böl.)
 • Sait Ali Köknar (Kadir Has Üni., İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Böl.)
 • Ayşe Hazar Köksal (Özyeğin Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Fatma Korkut (Orta Doğu Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Elif Küçüksayraç (İstanbul Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Aren Kurtgözü (MEF Üni., İç Mimarlık Böl.)
 • Özge Merzali Çelikoğlu (İstanbul Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Gökhan Mura (İzmir Ekonomi Üni., Endüstriyel Tasarımı Böl.)
 • Kağan Olguntürk (Bilkent Üni., İletişim ve Tasarım Böl.)
 • Mine Ovacık (Yaşar Üni., Endüstriyel Tasarım Böl.)
 • Işıl Oygür İlhan (Özyeğin Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Ezgi Ozan Avcı (Yaşar Üni. Endüstriyel Tasarım Böl.)
 • Can Özcan (İzmir Ekonomi Üni., Endüstriyel Tasarımı Böl.)
 • Damla Özer (Orta Doğu Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Dalsu Özgen Koçyıldırım (Orta Doğu Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Aydın Öztoprak (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni., Endüstriyel Tasarım Böl.)
 • Mehtap Öztürk Şengül (Orta Doğu Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Bahar Şener-Pedgley (Orta Doğu Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Serap Sevimli Çelik (Orta Doğu Teknik Üni., Temel Eğitim Böl.)
 • Hayriye Yasemin Soylu (Medipol Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Sedef Süner (Orta Doğu Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Nilüfer Talu (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Endüstriyel Tasarımı Böl.)
 • Elçin Tezel (Bahçeşehir Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.) 
 • Şebnem Timur Öğüt (İstanbul Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Damla Tönük (Orta Doğu Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Ahmet Zeki Turan (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni., Endüstri Ürünleri Tas. Böl.)
 • Senem Turhan (Orta Doğu Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Selen Devrim Ülkebaş (Kadir Has Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Ufuk Ulusan (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni., Endüstri Ürünleri Tas. Böl.)
 • Canan E. Ünlü (Orta Doğu Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Başak Ürkmez (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni., Grafik Tasarım Böl.)
 • Asım Evren Yantaç (Koç Üni., Medya ve Görsel Sanatlar Böl.)
 • Güçlü Yavuzcan (Gazi Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)